Zoeken

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens      

Naam onderneming:Piano’s Verhulst
AdresEuropalaan 1B-1
B-8970 Poperinge
E-mailadresinfo@pianosverhulst.be
Telefoonnummer+32 57 33 41 89
BTW nummerBE0832974731
RPRIeper

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Algemeen

Algemene bepalingen

Piano’s Verhulst, BTW BE 0832974731, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Piano’s Verhulst moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Piano’s Verhulst aanvaard zijn.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Piano’s Verhulst: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden. Wederpartij/klant/consument: degene waar de gebruiker van de Algemene Voorwaarden (Piano’s Verhulst) een overeenkomst mee aangaat. Overeenkomst: de overeenkomst tot levering van een dienst of een product.

Onderstaande voorwaarden zijn exclusief. Zij zijn de enige geldende en primeren op de aankoop- of verkoopwaarden die op brieven, documenten, bestelbonnen e.d.m. van de wederpartij zouden vermeld staan. Het louter laten uitvoeren van de werkzaamheden door Piano’s Verhulst geldt als aanvaarding door de wederpartij van de huidige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Piano’s Verhulst en de wederpartij waarop Piano’s Verhulst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Piano’s Verhulst, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Piano’s Verhulst en de wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto’s. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Piano’s Verhulst.

Piano’s Verhulst is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Piano’s Verhulst assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail ontvangt van Piano’s Verhulst. De artikelen worden thuis bij de Klant geleverd of op het gekozen leveringsadres.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Bancontact
  • iDEAL
  • Bankoverschrijving op rekeningnummer BE22 0016 3202 9747 – GEBABEBB

Piano’s Verhulst is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland. De levering gebeurt door Bpost, PostNL, GLS Freight, Mainfreight, UPS.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Piano’s Verhulst

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Piano’s Verhulst was geboden.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

Tenzij hierboven anders bepaald, zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die met Piano’s Verhulst worden afgesloten.

Wanneer de wederpartij na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum de factuur niet voldaan heeft, is zij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt..

Er wordt uitdrukkelijk aangenomen dat in geval de factuur 14 dagen na factuurdatum niet vereffend wordt, hetzij door nalatigheid of onregelmatig protest, het bedrag ervan zal verhoogd worden met 15%, dit met een minimum van 40,00  euro en een maximum van 5000,00 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd de kosten van incasso en/of invordering die eveneens ten laste van wederpartij blijven. Onverminderd het voorgaande behoudt Piano’s Verhulst zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

In geen geval kan wederpartij een klacht als voorwendsel inroepen om zijn betaling op te schorsen of te vertragen.

In het geval van faillissement, WCO of collectieve schuldenregeling betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Piano’s Verhulst en de verplichtingen van wederpartij jegens Piano’s Verhulst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Piano’s Verhulst.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Piano’s Verhulst te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk binnen 12u schriftelijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. In geen geval kan wederpartij een klacht als voorwendsel inroepen om zijn betaling op te schorsen of te vertragen.

Artikel 9: Garantie

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Piano’s Verhulst Klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Piano’s Verhulst.

Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 10: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand :

De consument heeft het recht aan Piano’s Verhulst mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Piano’s Verhulst Klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terugbezorgen aan Piano’s Verhulst, Europalaan 1B-1, 8970 Poperinge.

Goederen met een verkoopprijs vanaf 100 euro dienen per koerier (DHL, Fedex, GLS, enz.) te worden terugbezorgd aan Piano’s Verhulst. Piano’s Verhulst behoudt zich het recht gespecialiseerd instrumententransport aan te stellen voor het retourtransport indien het artikel door zijn aard zo’n transport vereist.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Piano’s Verhulst zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de Klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • gemonteerde artikelen

Artikel 11: Privacy

Piano’s Verhulst verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Piano’s Verhulst toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de Klantenlijst van Piano’s Verhulst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Piano’s Verhulst uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: Piano’s Verhulst, Europalaan 1B-1, 8970 Poperinge.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Piano’s Verhulst om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Piano’s Verhulst. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Piano’s Verhulst kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Ieper bevoegd.

bancontact
belfius
ideal
kbc
maestro
mastercard
visa
gls_group_gls_logo_svg
vvpn-logo-zonder-txt-200-1